Contact?

Daniël van Grol

“If you think safety is expensive, try an accident”. Daniël ziet vereisten van verschillende stakeholders, zoals bijvoorbeeld arbo, milieu- en veiligheidsregelgeving, als kans in plaats van als last of bedreiging. Hij is van mening dat investeren in compliancemanagement op korte termijn wellicht geld kost, maar dat het zich op (middel)lange termijn terug betaalt. Voorbeelden uit de praktijk te over: het verminderen van de afvalstromen of energieverbruik en de daarmee gemoeide kosten, het voorkomen van ongevallen en calamiteiten, maar ook aan het uitblijven van dwangsommen van het bevoegd gezag bij het niet tijdig treffen van maatregelen. En uiteraard vertaalt een actieve houding zich in een beter bedrijfsimago, waardoor een product voor de consument meerwaarde krijgt.

Daniël is een praktisch ingestelde adviseur compliancemanagement. De systematiek die hij hanteert is toepassingsgericht doordat de klant inzicht verkrijgt en op basis daarvan kan borgen dat zij aantoonbaar kan voldoen aan de verplichtingen die zij onderschrijft. Niet moeilijk doen, mouwen opstropen en aanpakken, is dan ook het devies van Daniël. Hij probeert zijn opdrachtgever(s) mee te geven dat het beter is in kaart te brengen welke eisen stakeholders, zoals overheid en omgeving stellen, dan je daartegen te verzetten.

Daniël heeft er plezier in klanten een stap verder te helpen. Zijn werkzaakheden variëren van het inzicht verschaffen in van toepassing zijnde vereisten, het controleren op het voldoen aan deze vereisten tot het borgen in de bedrijfsvoering dat de klant structureel aan de vereisten blijft voldoen. Concreet betekent dit dat hij zich voornamelijk bezig houdt met het invoeren van milieumanagementsystemen, het uitvoeren van compliance-audits tot het regelen van (complexe) milieuvergunningen.

X