De berichten van B&B

Stand van zaken PGS 31

Overige vloeistoffen: Opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties

Het doel van PGS 31 is het beschrijven van de stand der techniek voor de drukloze, bovengrondse en ondergrondse opslag van gevaarlijke vloeibare stoffen en mengsels, in één of meer tanks.

De PGS 31 heeft betrekking op:

  • Stationaire en niet-stationaire installaties (al dan niet met afleverinstallatie)
  • Bovengrondse en ondergrondse opslag
  • Inpandige en uitpandige opslag
  • Tankinstallaties met een inhoud van 0,3 m3 t/m 150 m3
  • Een IBC-container of transporttank vastgekoppeld aan een installatie waarbij gebruik wordt gemaakt van vaste verbindingen, met de bedoeling deze langere tijd aan de installatie te verbinden
  • Opslag van ADR gedefinieerde gevaarlijke vloeibare stoffen en mengsels alsmede die vloeibare stoffen en mengsels die vanuit CLP verordening de H-zinnen H340 (mutageen), H350 (kankerverwekkend) of H360 (reprotoxisch) voeren.

De PGS 31 is al enige tijd in de afrondende fase. Uit de vele opmerkingen die zijn binnengekomen op de concept PGS 31, tijdens de openbare commentaarronde, staan nu nog enkele punten open waar moeilijk consensus over wordt bereikt.

In februari 2018 zijn hiertoe nog een tweetal vergaderingen gepland door het projectteam. Indien in deze vergaderingen consensus wordt bereikt over de openstaande punten, is het meest optimistische scenario dat de PGS 31 eind maart 2018 zal worden vastgesteld en gepubliceerd in de oude stijl. Vervolgens zal de PGS 31 direct, zonder wijzigingen, worden omgezet naar de nieuwe stijl.

Wat al wel gezegd kan worden is dat de nieuwe versie duidelijk zal afwijken van het eerder gepubliceerde concept.

X