Vergunningaanvraag

De werkingssfeer van het Activiteitenbesluit wordt voortdurend uitgebreid. Als gevolg hiervan geldt voor steeds minder bedrijven dat zij moeten beschikken over een Omgevingsvergunning Milieu. Voor de meer complexe bedrijven zijn niet alleen onderdelen van het Activiteitenbesluit van toepassing, maar blijft de vergunningplicht ook gelden. Inzicht verkrijgen in welke onderdelen van het Activiteitenbesluit van toepassing zijn en voor welke onderdelen een Omgevingsvergunning Milieu noodzakelijk is, is een ware puzzel.

Borger & Burghouts heeft een methodiek ontwikkeld die bedrijven in staat stelt grip te krijgen en te houden over de vergunningsituatie van een specifieke locatie. Deze methodiek bestaat uit een vijftal fasen:

  1. In kaart brengen van milieurelevante bedrijfsactiviteiten en gewenste vergunningensituatie, zodat de gewenste “milieugebruiksruimte” kan worden vastgesteld;
  2. Vaststellen van relevante voorschriften uit Activiteitenbesluit en regeling. Omdat voor ieder bedrijf het Activiteitenbesluit in meer of mindere mate relevant is, is het noodzakelijk in kaart te brengen welke onderdelen dit zijn en wat de impact daarvan is op de bedrijfsvoering. Zodra duidelijk is welke delen van het Activiteitenbesluit van toepassing zijn is het tevens duidelijk ten aanzien van welke onderdelen nog een Omgevingsvergunning Milieu moet worden aangevraagd;
  3. Overleg met het bevoegd gezag en toetsen aan indieningsvereisten. Dit overleg wordt gebruikt om afspraken te maken over de aan te leveren informatie en de gewenste vergunningsituatie;
  4. Opstellen en indienen van (concept) vergunningaanvraag;
  5. Beoordelen ontwerpbeschikking. Het is van groot belang de ontwerpbeschikking te toetsen op haalbaarheid voor uw organisatie, daar u vanaf moment van vergunningverlening gehouden bent de gestelde voorschriften na te leven.

Voordelen

Wanneer u Borger & Burghouts de aanvraag om een Omgevingsvergunning laat verzorgen ervaart u de volgende voordelen:

  • U heeft al in een zeer vroegtijdig stadium inzicht in de (on)mogelijkheden ten aanzien van uw milieugebruiksruimte;
  • De volledige aanvraagprocedure – inclusief eventueel noodzakelijk uit te voeren technische onderzoeken – wordt voor u verzorgd;
  • Door een open dialoog met het bevoegd gezag, als basis voor het verkrijgen van een Omgevingsvergunning die past bij uw bedrijfsvoering, voorkomt u verrassingen achteraf;
  • Betrokkenheid van onze adviseur zorgt ervoor dat u al voordat de vergunningaanvraag formeel is ingediend, inzicht heeft in welke voorschriften u in de toekomst moet naleven.

Meer weten over hoe Borger & Burghouts u kan helpen in een dergelijke situatie? Neem contact op met:

Daniël van Grol d.vangrol@benb.nl 085 – 0430 100
Paul van der Donk p.vanderdonk@benb.nl 085 – 0430 100
X