Energie-audit

Een energie-audit kan uitgevoerd worden als reactie op de op Europees niveau gedefinieerde doelstelling van 20% minder energieverbruik per 2020. Daarnaast zijn redenen als kostenbesparing of energiebesparing in het kader van het activiteitenbesluit redenen om een energie-audit te willen uitvoeren.

De energie-audit heeft als doel informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van de organisatie, zodat het energiebesparingspotentieel inzichtelijk kan worden gemaakt. Het is daarbij van belang alle bestaande energiestromen in kaart te brengen, onderverdeeld naar gebouwen, processen of installaties, met inbegrip van vervoersbewegingen en warmte. Om een betrouwbaar beeld te geven van het energiegebruik en mogelijke besparingsmaatregelen, moet dit overzicht volgens de normen van de richtlijn proportioneel en voldoende representatief zijn.

Om te komen tot een proportioneel en voldoende representatief beeld doorloopt onze adviseur navolgende stappen:

  • Inventarisatie van energiegegevens
  • Onderzoek op locatie en gegevensverwerking tot rekentechnische modellen
  • Kosten/baten-analyses, technische haalbaarheid op een analyse van de levenscycluskosten
  • Energiebeheersplan met concrete maatregelen

De resultaten van de energie-audit zijn enerzijds geënt op praktische bruikbaarheid voor u als opdrachtgever en voldoet anderzijds aan criteria vanuit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn: proportioneel en voldoende representatief.

Voordelen

  • U voldoet aan de vereisten uit de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 richtlijn energie-efficiëntie;
  • U heeft inzichtelijk welk realistisch besparingspotentieel binnen uw organisatie beschikbaar is.

Meer weten, of op zoek naar iemand die de energie-audit voor u kan uitvoeren? Neem contact met ons op:

Daniël van Grol d.vangrol@benb.nl 085 – 0430 100
X