De berichten van B&B

PGS-15 gewijzigd: weet u wat er speelt?

Eind september 2016 is de definitieve versie van de nieuwe PGS 15 gepubliceerd. In deze publicatie zijn regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen. Met deze actualisatie is beoogd om voorschriften eenduidig en zonder interpretatieruimte te formuleren. Ook is er een generieke mogelijkheid tot het gemotiveerd afwijken (gelijkwaardigheid) om een ander veiligheidsniveau (hoger of lager) te realiseren. De nieuwe PGS 15 geeft bedrijven extra mogelijkheden en verkleind het gat tussen grote opslagen en opslagen van 10.000 kg en minder.

 

De meest in het oog springende wijzigingen:

 • Voor opslagen > 10.000 kg zijn twee nieuwe beschermingsniveaus geïntroduceerd: 2a en 4. Dit zorgt voor een meer geleidelijk overgang van kleine opslagen naar opslagen > 10.000 kg;
 • Beschermingsniveau BS 2a vervangt beschermingsniveau 2. Hierbij worden extra maatregelen genomen om brand in de opslagvoorziening te voorkomen;
 • Beschermingsniveau 4 is toegevoegd en is van toepassing op ontbrandbare- en niet-brandonderhoudende stoffen. Vooral ADR-klasse 8 en 9, verpakkingsgroep II en III;
 • Voor opslagen > 10.000 kg zijn mogelijkheden toegevoegd om bij beschermingsniveau 1 een afwijkende vak indeling toe te passen;
 • De voorschriften  over het uitgangspuntendocument (UPD) voor opslagen > 10.000 kg zijn aangepast aan de stand der techniek;
 • De ondergrens voor CMR stoffen is bijgesteld van 1 kg naar 25 kg. CMR stoffen zonder ADR-classificatie vallen buiten de werkingssfeer van hoofdstuk 5, tijdelijk opslag, en hoofdstuk 10, (tank)containers;
 • Voor ADR-klasse 9 stoffen is duidelijker gesteld welke stoffen binnen de reikwijdte vallen, dit geldt uitsluitend nog voor waterbezwaarlijke stoffen;
 • Er zijn meer mogelijkheden om “aanverwante stoffen en koopmansgoederen” op te slaan binnen een opslagvoorziening voor gevaarlijke stoffen. Dit geldt voor zowel kleine opslagen als voor opslagen > 10.000 kg. Uiteraard zijn hieraan randvoorwaarden gekoppeld;
 • Er zijn voorschriften opgenomen voor wikkelmachines in een opslagvoorziening;
 • De opslag van (losse) pallets is onder voorwaarden toegestaan;
 • Voor de tijdelijke opslag van gelimiteerde (LQ) en of vrijgestelde (EQ) hoeveelheden verpakte gevaarlijke stoffen is een vrijstelling opgenomen zodat deze niet binnen een voorziening voor de tijdelijke opslag van gevaarlijke stoffen hoeven worden opgeslagen;
 • Voor de tijdelijke opslag is een Rook en Warmte Afvoerinstallatie (RWA) niet langer meer verplicht. Op basis van een verplichte risicobeoordeling kan blijken dat alsnog een RWA nodig is;
 • Er is beter afgestemd met PGS 14 ‘Brandblus- en brandbeheersingssystemen’. Er worden directe verwijzingen gemaakt.

 

De nieuwe PGS 15 is nog niet als Nederlands BBT-document aangewezen. Zodra dit het geval is, zal de nieuwe PGS ook officieel dienen als referentiedocument bij vergunningverlening en/of eventueel maatwerkvoorschriften.

 

Meer weten over deze wijziging, of hoe Borger & Burghouts u kan helpen hieraan compliant te zijn? Neem contact op met:

Hans Been h.been@@benb.nl 085 – 0430 186
Peter Oud p.oud@benb.nl 085 – 0430 187
X