Over B&B

Borger & Burghouts (B&B) is specialist op het gebied van compliance management op de werkterreinen Milieu, Arbeidsomstandigheden en Veiligheid. De grondleggers, ir. Hugo Borger en drs. Arthur Burghouts, startten de onderneming in 1993 als spin-off bedrijf van de Universiteit Twente.

De dienstverlening van B&B is grofweg te categoriseren in de volgende driedeling:

  • Inzicht: het identificeren van stakeholders en de (wettelijke) verplichtingen die voor de organisatie relevant zijn, en het structureel bijhouden van wijzigingen daarin;
  • Voldoen: het helpen voldoen aan de voor de organisatie relevante wensen en eisen die, al dan niet door een risicoanalyse, als relevant worden aangemerkt;
  • Borgen: het binnen de klantorganisatie zorgdragen voor het aantoonbaar en structureel borgen van naleving van de door de organisatie onderschreven vereisten.

Borger & Burghouts staat bekend om de praktische toegevoegde waarde die zij haar klanten biedt door inzet van gekwalificeerde adviseurs en het ter beschikking stellen van specifieke tools. Aanvullend op de eigen kennis en capaciteit beschikt Borger & Burghouts over een uitgebreid netwerk van specialisten die ingezet kunnen worden om (extra) meerwaarde bieden binnen de projecten die B&B uitvoert.

Missie

Borger & Burghouts helpt organisaties inzicht te verkrijgen in haar externe omgevingskrachten, om vervolgens te kunnen blijven voldoen aan de vereisten die zij voor haar voortbestaan relevant vinden.

Het onvolledig en/of niet tijdig in balans zijn met de omgeving kan leiden tot reputatieschade, met als gevolg een verminderd rendement. Vanzelfsprekend zijn hierbij de verwachtingen van de relevante stakeholders in belangrijke mate bepalend.

Door uw organisatie te helpen wel structureel en vroegtijdig in te spelen op veranderende voorschriften en maatschappelijke druk, brengen wij uw organisatie in een voordelige positie. Tijdig voldoen aan wettelijke eisen, uw zaken goed op orde hebben en het zorgvuldig afleggen van maatschappelijke verantwoording dragen bij aan een positieve uitstraling naar uw stakeholders.

Gouden B’s

De relatie die de adviseurs van B&B onderhouden met klanten en samenwerkingspartners is er een die altijd voldoet aan de “gouden B’s”: Betrouwbaar, Betrokken, Benaderbaar, Behoorlijk en Bourgondisch.

Betrouwbaar in het maken en nakomen van afspraken – onderling, met projectpartners en vanzelfsprekend met onze opdrachtgevers.

Betrokken bij uw vraagstuk en u als persoon. Aandacht voor de mens achter de opdrachtgever, leverancier en zeker ook collega vinden wij randvoorwaarden voor het kunnen opbouwen van relaties, die wij graag onderhouden.

Benaderbaar als personen door het hanteren van een open houding en door aandacht te besteden aan onze communicatieve vaardigheden. Het feit dat wij als organisatie en als personen voor u fysiek bereikbaar zijn vinden wij een basisvoorwaarde.

Behoorlijk in onze omgang met elkaar en de wijze waarop wij zaken doen. Respectvolle omgang is niet meer dan normaal, ethisch zaken doen evenzo. Duurzaamheid staat als begrip hoog in ons vaandel en geven wij op verschillende manieren invulling.

Bourgondisch omdat wij willen genieten van het leven, humor als belangrijk item zien in de omgang met elkaar en aandacht hebben voor de innerlijke mens.

X