De berichten van B&B

Omgevingswet, stand van zaken

De omgevingswet komt eraan. De planning is dat deze in 2019 van kracht wordt. Ook de eerste opzet van de invoeringswet is gepubliceerd. Hiermee worden de contouren van de uiteindelijke wet steeds zichtbaarder. De impact van de omgevingswet is groot, specifiek overheden moeten veel werk verrichten om straks met de wet te kunnen werken. Maar wat merken bedrijven straks van de omgevingswet?

Op dit moment lijkt de impact voor bedrijven mee te vallen. Heel veel van de bestaande regelgeving (b.v activiteitenbesluit, bouwbesluit) wordt 1 op 1 overgenomen in de omgevingswet. Een paar opvallende veranderingen zijn de volgende:

  • Inrichting versus activiteit.

De omgevingswet gaat straks activiteiten in plaats van inrichtingen vergunnen. Uitzondering op deze regel zijn de zwaardere (IPPC, BRZO, RIE) bedrijven die ook in de omgevingswet als inrichting worden vergund.

  • Omgevingsplannen

Gemeenten krijgen meer vrijheid in het bepalen wat er op hun grondgebied gebeurd. In een omgevingsplan legt een gemeente vast wat en waar op hun grondgebied wel/niet mogelijk is. Hoe het omgevingsplan er uit gaat zien is niet wettelijk vastgelegd. Op dit moment experimenteren gemeenten met verschillende vormen van omgevingsplannen. De bedoeling is dat de gemeente één omgevingsplan voor de gehele gemeente maakt waarin verschillende gemeentelijke verordeningen worden verwerkt. Ook zal de beoogde kwaliteit van de omgeving worden vastgelegd. Belangrijk is om te beseffen dat de gemeenten in de omgevingsplannen een eigen vergunningsysteem kunnen opnemen. Hoe dan ook zullen de omgevingsplannen direct impact hebben op de (on)mogelijkheden van bedrijven. Meer dan nu het geval is.

Invoering omgevingswet

Implementatie van de omgevingswet is beoogd voor 2019. Vanaf dat moment worden de bestaande vergunningen van rechtswege een vergunning op grond van de omgevingswet. Wel is het zo dat de vergunning gold voor de gehele inrichting en in de omgevingswet voor slechts een activiteit daarbinnen.

Voor het omgevingsplan is in de invoeringswet geregeld dat de geldende bestemmingsplannen, wijzigingsplannen, uitwerkingsplannen, beheersverordeningen en voorbereidingsbesluiten van rechtswege onderdeel van het omgevingsplan worden. Naast de gemeentelijke stukken zal door de invoeringswet een algemeen stuk van het Rijk aan de omgevingsplannen worden toegevoegd. Het doel van deze algemene regels in het omgevingsplan is om een soepele overgang mogelijk te maken.

De verwachting is dat het ongeveer 10 jaar gaat duren voordat alle omgevingsplannen het gewenste integrale niveau hebben. Tot dat de omgevingsplannen geheel zijn aangepast, werken er min of meer twee regimes naast elkaar.

Wat betekent dit nu concreet voor bedrijven?

Door alle veranderingen zijn de volgende situaties denkbaar:

  • De activiteit is niet langer vergunningplichtig, maar er gelden algemene regels. Hierbij verliest de vergunning deels of in geheel zijn betekenis, maar moet worden voldaan aan de algemene regels. Voor dit soort gevallen wordt in het Invoeringsbesluit Omgevingswet bepaald dat de vergunning geldt als maatwerkvoorschrift.
  • De activiteit was voorheen niet vergunningplichtig, maar als gevolg van de harmonisatie nu wel. Voor zover er sprake is van voortzetting van dezelfde activiteit geldt van rechtswege een omgevingsvergunning. Deze omgevingsvergunning geldt voor een termijn van twee jaar. Daarna moet een reguliere omgevingsvergunning zijn geregeld.

In de eerste jaren van de Omgevingswet veranderen de concrete verplichtingen waar een bedrijf aan moet voldoen continue. Dit komt door aanpassingen in de omgevingsplannen en het aflopen van overgangstermijnen. Om compliant te zijn zal een bedrijf structureel moeten monitoren welke verplichtingen er gelden.

En hoe moet u nu verder?

Het voor een bedrijf van belang te borgen dat het functioneren van het bedrijf ter plekke niet in gevaar komt. Het nieuwe gemeentelijk omgevingsplan zal de bedrijfsactiviteiten moeten toestaan. Om dat te borgen kan een bedrijf pro actief invloed uit oefenen op de gemeente tijdens het opstellen van het omgevingsplan.

Daarnaast is het voor een bedrijf van belang de impact van de invoering van de Omgevingswet vast te stellen. Wat zijn straks de concrete voorschriften die gaan gelden en voor welke bedrijfsonderdelen gelden die voorschriften? Om niet voor verrassingen te komen staan, adviseren wij u om ruim voor de invoering van de omgevingswet een impactanalyse van voorschriften uit te voeren.

 

Meer weten over hoe Borger & Burghouts u kan helpen de gevolgen van de Omgevingswet voor uw organisatie in kaart te brengen? Neem contact op met:

Jan Kuipers j.kuipers@benb.nl 085 – 0430 184
Ferdi Moes f.moes@benb.nl 085 – 0430 185
X