De berichten van B&B

Nieuwe bijlage geeft duidelijkheid in rekenmethoden Energiebesparende Maatregelen

Sinds 1 juli 2019 moeten bedrijven (vergunningplichtige inrichtingen uitgezonderd) het bevoegd gezag verplicht informeren over de energiebesparende maatregelen die zij in de inrichting troffen. Doordat voorheen niet is aangegeven hoe de terugverdientijd diende te worden bepaalt en welke parameters diende te worden gehanteerd gaf dit problemen bij handhaving door bevoegd gezag en voor bedrijven om te bepalen welke maatregelen genomen moeten worden bij afwijken van de Erkende Maatregelen Lijst (EML).

Bijlage 10a

Per 1 augustus 2019 is bijlage 10a aan de activiteitenregeling toegevoegd. Bijlage 10a geeft de methode (en daarmee duidelijkheid) voor het berekenen van de terugverdientijd bij energiebesparende maatregelen. Ook geeft het een verduidelijking van het begrip aardgasequivalent.
Indien u de terugverdientijd voor erkende maatregelen energieverbruik dient te bepalen dient u deze volgens de nieuw opgenomen bijlage 10a te berekenen. Ook voor het invoeren van het aardgasequivalent als gevolg van informatieplicht energiebesparende maatregelen kunt u gebruik maken van de opgenomen waarden.

Verzuim van informatieplicht

Als een bedrijf alle erkende maatregelen voor zijn bedrijfstak heeft genomen, voldoet hij per definitie aan de energiebesparingsplicht. Het niet, niet tijdig of niet volledig rapporteren kan door bevoegd gezag echter gezien worden als een overtreding van de informatieplicht. Als het bedrijf de informatieplicht opzettelijk heeft overtreden door bijvoorbeeld het rapporteren van energiebesparende maatregelen die helemaal niet zijn getroffen, is dat een economisch delict.
Als duidelijk blijkt dat een bedrijf niet voldoet aan de informatieplicht, bijvoorbeeld door geen of een blanco rapportage in te dienen, mag het bevoegd gezag er volgens de toelichting bij de wet vanuit gaan dat niet wordt voldaan aan de energiebesparingsverplichting.

X