De berichten van B&B

Mogelijk strenger regime voor net niet-BRZO bedrijven

Eind 2018 heeft de staatssecretaris van infrastructuur en waterstaat de kamer geïnformeerd over de voortgang en de plannen voor 2019 rondom de beleidsaanpak milieurisico’s en omgevingsveiligheid. In deze brief gaat men onder meer in op de plannen ten aanzien van net niet-BRZO bedrijven (kamerbrief vergaderjaar 2018-2019, 28 089, nr. 95). Ook in het jaarplan 2019 van de Inspectie SZW wordt hierop ingegaan.

De net niet-BRZO bedrijven zijn bedrijven die net niet de drempelwaarden halen voor chemische (gevaarlijke) stoffen zoals benoemd in het Besluit risico zware ongevallen 2015 (BRZO) en in de Europese Seveso-III richtlijn (2012/18/EU).

Eén van de wijzigingen die op stapel staan, maar waarover nog weinig inhoudelijk informatie bekend is, betreft een wetswijziging voor bedrijven die qua procesveiligheidsrisico’s worden bestempeld als net niet-Brzo bedrijf. Die wetswijziging kan leiden tot een strenger regime voor circa 800 bedrijven in Nederland.

Bij het bepalen van de hoeveelheid gevaarlijke stoffen voor toetsing aan de drempelwaarden, moet niet alleen worden gekeken naar de daadwerkelijk aanwezige stoffen, maar ook naar de maximaal vergunde stoffen én de gevaarlijke stoffen die kunnen ontstaan tijdens het normale bedrijfsproces of vanwege incidenten.

Bovengenoemde ontwikkeling is relevant voor (vergunningplichtige) bedrijven die op grote schaal werken met chemicaliën en andere gevaarlijke stoffen, maar die niet vallen onder de BRZO-plicht. Voor deze bedrijven komt er mogelijk een strenger (aangepast) regime wat betreft de omgang met en de opslag van gevaarlijke stoffen. De verwachting is dat dit in 2019 zal worden uitgevoerd.

Zodra wij hier inhoudelijk meer over weten, zullen we u als klant hierover informeren.

X