De voorbeelden van B&B

Reym doelgericht naar hercertificatie

De Reym Groep is een innovatieve dienstverlener op het gebied van industriële reiniging, transport en afvalstoffenmanagement. Net als vele andere organisaties was zij gecertificeerd overeenkomstig ISO 9001:2008 en ISO 14001:2004. Reym heeft de ambitie kwaliteit, veiligheid en milieu (KVM) volledig te integreren in alle facetten van haar bedrijfsvoering. Hercertificatie diende dan ook plaats te vinden tegen de normen ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015. Door de introductie van de high level structure (HLS) in deze normen werd het integraal opzetten van het managementsysteem mogelijk.

Reym heeft Borger & Burghouts gevraagd haar te ondersteunen bij de transitie naar de nieuwe normen. Om geen werk dubbel te doen en de beschikbare capaciteit binnen het KVM-team optimaal in te kunnen zetten heeft Borger & Burghouts geadviseerd een GAP-analyse ISO 9001 en ISO 14001 uit te laten voeren.

Gap-analyse

De GAP-analyse bestond uit twee onderdelen. Enerzijds documentatiebeoordeling en anderzijds interviews met betrokkenen, zodat kon worden vastgesteld hoe het managementsysteem in de praktijk is geïmplementeerd. Per normelement hebben de adviseurs van B&B in kaart gebracht wat de status was ten aanzien van de nieuwe normen en de acties die tenminste noodzakelijk waren om te komen tot een certificeerbaar geïntegreerd kwaliteit-, veiligheid- en milieumanagementsysteem. Resultaat was een overzichtelijk document op basis waarvan Reym de juiste prioriteiten kon stellen.

Na de GAP-analyse heeft Borger & Burghouts een context- en stakeholder analyse met het managementteam van Reym uitgevoerd. Borger & Burghouts gebruikt als praktische leidraad voor de contextanalyse het DESTEP-model. DESTEP staat voor demografisch, economisch, sociaal/cultureel, technologisch, ecologisch en politiek/juridisch. Dit zijn allen factoren die de omgeving van een onderneming bepalen. Afstemmen van het strategisch beleid op de bevindingen van DESTEP-analyse stelt Reym BV in staat om succesvol actief te zijn in haar omgeving.

Wat vindt de klant?

Ludy Engwegen (QESH-manager) stelt hieromtrent: “Met de aanpak van B&B is de stakeholder- en contextanalyse echt gaan leven in de organisatie. De audits zijn zeer succesvol verlopen en de certificerende instelling heeft ons de complimenten gegeven over de GAP-analyse die B&B heeft opgesteld.”

Bijkomend voordeel van de GAP-analyse was het feit dat eenduidig aan de certificerende partij inzichtelijk kon worden gemaakt op welke onderdelen Reym acties heeft moeten nemen.

X