De voorbeelden van B&B

Kwant Controls behaalt ISO 14001:2015 certificaat

Borger & Burghouts heeft Kwant Controls begeleid in de transitie van de bestaande managementsystemen ISO 9001 (kwaliteit) en ISO 14001 (milieu) naar de 2015 versie van deze normen.

 

Tryntsje Kooistra van Kwant Controls BV: “Omdat onze ISO 9001:2008 en ISO 14001:2004 certificaten eind 2016 kwamen te vervallen en wij tijdens de audit in september 2015 op de invoering van nieuwe ISO-normen werden gewezen, zijn wij de uitdaging aangegaan om tegelijk met de hercertificering van de managementsystemen ook de transitie naar de nieuwe ISO 2015 normen door te voeren. Dit bleek een enorme klus te zijn.

Om een goed milieumanagementsysteem op poten te zetten en de transitie goed te laten verlopen, heeft Kwant Controls advies en ondersteuning gezocht bij Borger & Burghouts. Dit bureau ondersteunt ons al jaren op het gebied van milieu- en arbowet- en regelgeving. Dit bleek een goed besluit te zijn. Door samen te brainstormen en ideeën op tafel te leggen over de aanpak, kon al snel tot de nodige acties worden overgegaan”.

De gekozen aanpak startte met een analyse van de huidige status van het bestaande managementsysteem ten opzichte van de vernieuwde normen, ook wel GAP-analyse genoemd. Uiteindelijk resulteerde dit in een roadmap voor de transitie van het managementsysteem naar de nieuwe normen. De roadmap bestond uit een overzicht van nog openstaande punten waar nog niet of onvoldoende invulling was gegeven, een beschrijving van de te nemen acties/maatregelen, prioritering en volgorde van aanpak, verantwoordelijke, planning en due date.

In de beginfase van het vervolgtraject is de eerste stap geweest om invulling te geven aan het ‘analysedeel’ van het managementsysteem, welke bestaat uit de context- en stakeholderanalyse. Bij de invulling hiervan is de rol vanuit het management direct duidelijk neergezet, waarbij betrokkenheid en ‘leadership’ belangrijke kernaspecten zijn gebleken. Deze sessies zijn voor zowel B&B als Kwant Controls als zeer leerzaam en energiek ervaren, waarbij men ook tot nieuwe en verfrissende ideeën kwam. Ook het inzicht in waar de belangrijkste uitdagingen (kansen en bedreigingen) van de organisatie liggen, kwam hier feilloos naar boven, hetgeen een enorme meerwaarde betekent voor de organisatie.

Op basis van de context,- en stakeholderanalyse heeft Kwant Controls zelf verder invulling gegeven aan het kwaliteitsmanagementsysteem, terwijl de adviseur van B&B inhoudelijk focus had op het milieumanagementsysteem. Aanpassing van de milieuaspectenanalyse was daarbij een essentieel deel. Vanuit de gedefinieerde kansen en bedreigingen zijn vervolgens doelstellingen geformuleerd, die de komende jaren richting geven aan de wijze waarop Kwant Controls de zorg voor kwaliteit en milieu wil invullen.

Slotwoord van Kwant Controls

“Mede dankzij de fijne samenwerking met B&B en de input en support van B&B is de hercertificering, compleet met transitie naar de ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 voor Kwant Controls vlot en succesvol verlopen”.

 

Meer weten over deze case, of de dienst beschreven in deze case? Neemt contact op met:

Ferdi Moes f.moes@benb.nl 085 – 0430 185
X